Przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego

Wybory i kwestie formalne: "1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO"

Dodano: 15.01.2021

0

0

Kiedy odbyły się wybory?
01.10.2020
Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania:

Na początku września rozpoczęliśmy przygotowania do przeprowadzenia wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone procedury zgłaszania swoich kandydatur do SU. Każdy uczeń kl. VI - VIII mógł zgłosić swoją kandydaturę, jeśli zebrał listę osób popierających swoją osobę. Przeanalizowaliśmy te listy i zatwierdziliśmy ostateczną listę kandydatów do SU. Każdy kandydat zaprezentował na tablicy SU swój program wyborczy. Przygotowaliśmy przed wyborami listy wyborcze, karty do głosowania oraz miejsce wyborcze. Wybory odbyły się 1 października 2020. Wzięło w nich udział 275 na 314 uczniów kl. IV - VIII, którzy w tajnym głosowaniu oddali głosy na swojego kandydata. Przeliczyliśmy wszystkie głosy i ogłosiliśmy wyniki na tablicy ogłoszeń SU.

ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

§ 3

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie szkoły.

§ 4

1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły

b. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 5

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.

2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas.

3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

§ 6

1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 2 tygodnie przed terminem wyborów

b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,

e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej

f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

g. przeprowadzenie wyborów,

h. obliczenie głosów,

i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

1. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

§ 7

Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa min. 30 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 4 różnych klas.

2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.

3. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami.

4. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.

5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.

6. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.

§ 8

Zasady zgłaszania kandydatur na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego są następujące:

1. Nauczyciele chętni do pełnienia funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego zgłaszają swoją wolę do Uczniowskiej Komisji Wyborczej.

§ 9

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.

2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

§ 10

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w czasie od pierwszej do ostatniej lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.

2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.

3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.

4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.

5. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis.

6. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.

1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

2. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

3. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jednego znaku X w polu po lewej stronie nazwiska kandydata na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

4. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego lub na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

§ 11

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.

2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.

4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,

5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego i Opiekunem, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

§ 12

1. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 13

1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

§ 14

1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. ukończenia nauki w szkole.

2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

b. w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo Dyrektor Szkoły.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?
uczniowie głosujący w wyborach
Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?

przeprowadzenie wyborów w reżimie sanitarnym

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?
Udało nam się przygotować i przeprowadzić demokratyczne wybory do SU, zdobyliśmy nowe doświadczenia organizacji wyborów, nauczyliśmy się dzielić obowiązki i współpracować w naszej grupie
Pliki związane z realizacja tego wyzwania:

Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś