Diagnoza działań demokratycznych w szkole 2020

Diagnoza i plan działania: "Diagnoza"

Dodano: 11.12.2020

0

0

Samorząd organizuje demokratyczne wybory, umożliwiające powołanie odpowiednich organów. Przedstawiciele/przedstawicielki su zostali wybrani w demokratycznych – równych, powszechnych i bezpośrednich wyborach, w tajnym głosowaniu.
Zdecydowanie się zgadzam
Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo do głosowania i kandydowania (bez względu na oceny, ani opinię wychowawcy lub dyrektora).
Zdecydowanie się zgadzam
W szkole przed wyborami odbywa się debata kandydatów do władz SU.
Nie wiem
Zasady prowadzenia wyborów, kandydowania i głosowania opisane są w ordynacji (która jest częścią regulaminu SU lub załącznikiem do niego).
Nie wiem
W naszej szkole istnieją instytucje lub procedury pozwalające rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub przypadki łamania praw ucznia (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje).
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Wybory i kwestie formalne" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
1. W naszej szkole nie odbywały się debaty z kandydatami do władz SU. Po objęciu funkcji opiekuna SU przez nauczyciela, który jest nim obecnie, debata nie odbyła się w pierwszym roku, odbyła się w drugim, natomiast w tym roku nie mogła odbyć się z powodu pandemii koronawirusa. 2. Zaktualizowanie i doprecyzowanie regulaminu SU. 3. Powołanie odpowiednich instytucji lub sformułowanie procedur umożliwiających problemów społeczności szkolnej.
Samorząd działa według planu przygotowanego w oparciu o zebrane informacje o potrzebach i zainteresowaniach.
Nie wiem
Samorząd przynajmniej raz w roku zbiera informacje o potrzebach i zainteresowaniach uczniów.
Nie zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia, w których za poszczególne elementy odpowiadają wszystkie klasy.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia otwarte na sąsiadów//otoczenie szkoły.
Zdecydowanie się zgadzam
Co w obszarze "Działania uczniów i uczennic" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
1. Informowanie uczniów o planowanych działaniach samorządu uczniowskiego. 2. Lepsza komunikacja z uczniami w kwestii realizowanych w szkole działań. 3. Realizacja większej ilości działań angażujących wszystkie klasy w szkole.
Odbywają się stałe spotkania dyrekcji i władz SU, umożliwiające uczniom przekazywanie informacji o planowanych przez nich działaniach czy o potrzebach uczniów.
Nie zgadzam się
Uczniowie mają możliwość komunikować się z władzami SU w różny sposób (spotkania w klasach, dyżury, otwarte zebrania SU, itp.)
Nie zgadzam się
W szkole działa uczniowski środek przekazu (strona fb, Instagram, radiowęzeł, tablica ogłoszeń su, itp.)
Zgadzam się
W naszej szkole odbywają się dyskusje i debaty dotyczące ważnych dla nas tematów, w których biorą udział uczniowie i dorośli.
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Komunikacja i media" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
1. Organizacja regularnych spotkań SU z władzami szkoły. 2. Otwarte informowanie uczniów o możliwości zgłaszania swoich inicjatyw. 3. Organizacja spotkań umożliwiających dyskusję na tematy istotne dla uczniów z władzami szkoły, nauczycielami, rodzicami.
Przynajmniej raz w roku szkolnym uczniowie szkoły mają możliwość wspólnego wraz z nauczycielami i dyrekcją podjęcia istotnej dla szkoły decyzji.
Nie zgadzam się
Uczniowie dysponują fragmentem przestrzeni szkolnej, mają możliwość samodzielnej zorganizowania tej przestrzeni.
Nie zgadzam się
W naszej szkole organizowany jest budżet partycypacyjny, w którym uczniowie mogą zdecydować o przeznaczeniu określonej kwoty pieniędzy na zgłaszane przez siebie pomysły.
Nie zgadzam się
W szkole istnieje forum do spotkania i rozmowy przedstawicieli 3 grup (uczniów, nauczycieli i rodziców)
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Podejmowanie decyzji" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
1. Regularny wybór elementu życia szkoły, w obszarze którego decyzja podejmowana będzie przez całą społeczność szkolną, uwzględniając w tym pomysły i inicjatywy uczniów. 2. Możliwość zagospodarowania wybranego fragmentu przestrzeni szkolnej zgodnie z pomysłem i potrzebami uczniów - zorganizowanie szkolnego „kącika spokoju”. 3. Organizacja budżetu, na którego dysponowanie mają wpływ uczniowie, zgodnie z ich pomysłami. 4. Podjęcie działań mających na celu poprawę współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców, poprzez umożliwienie im wspólnej dyskusji.
W szkole bada się, czy uczennice i uczniowie rozumieją za co i jak są oceniani podczas lekcji. Wnioski z tych badań przekładają się na zmiany w sposobie oceniania.
Nie zgadzam się
Odbywają się dyskusje szkolne lub klasowe o tym, co motywuje uczniów do nauki, z których pomysły są wprowadzane w życie.
Nie wiem
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania są konsultowane z uczniami (raz na 2 lata).
Nie zgadzam się
Na lekcjach wdrażane są elementy oceniania kształtującego.
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Uczenie się i nauczanie" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
1. Podejmowanie przez nauczycieli działań mających na celu sprawdzenie, czy zasady oceniania są zrozumiałe dla uczniów. 2. Podejmowanie rozmów z uczniami na temat ich motywacji do nauki. 3. Podejmowanie konsultacji z uczniami w sprawach dotyczących WO. 4. Wdrożenie elementów oceniania kształtującego na lekcjach.

Podobało Ci się

Komentarze