Plan działania 20/21

  • WYBITNA RELACJA

Diagnoza i plan działania: "Plan działania"

Dodano: 10.12.2020

0

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy wybory do władz SU zgodnie z zasadami i procedurami opisanymi w poradniku CEO “Wybory do władz SU. Poradnik dla ucznia”.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Przeprowadzenie wyborów do władz SU wykorzystując Internet. Narzędzia internetowe zastosowane zostaną zarówno w celu prezentacji kandydatów oraz ich programów wyborczych, jak i zebrania głosów wyborców.

Każdy kandydat nagra krótki filmik, w którym przedstawi się oraz omówi swój program wyborczy. Każdy filmik zostanie umieszczony na prywatnym profilu na platformie YouTube, następnie wszystkie nagrane przez kandydatów video zaprezentowane zostaną całej społeczności szkolnej wykorzystując tablety. Wyborcy otrzymają następnie dostęp do filmików na platformie YouTube, aby przed oddaniem swojego głosu móc dokładnie zapoznać się z nagraniami w wybranym przez siebie czasie. Będzie to alternatywa do zaplanowanej wcześniej debaty kandydatów do władz SU, która będzie mogła odbyć się z powodu pandemii koronawirusa.

Wybory odbędą się z wykorzystaniem narzędzia Google Forms. Stworzona zostanie ankieta, dzięki której cała społeczność szkolna będzie miała możliwość zagłosowania. W dniu wyborów, głosy oddawane będą poprzez tablety, których obsługą zajmą się przedstawiciele SU wraz z opiekunem SU. Zespół odwiedzi każdą klasę w celu zebrania w ankiecie głosów wyborców jednocześnie czuwając nad zgodnym z procedurami przebiegiem wydarzenia.

Wyniki wyborów ogłoszone zostaną poprzez szkolny profil na portalu Facebook oraz na szkolnej tablicy SU. Termin realizacji działania to wrzesień 2020 r.

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?
1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Stworzenie internetowej tablicy Samorządu Uczniowskiego na platformie Padlet. Za pośrednictwem tego narzędzia chcemy informować całą społeczność szkolną o wszelkich działaniach SU. Zamieszczane będą tam ogłoszenia dotyczące planowanych przez SU działań, plakaty, zaproszenia, ważne z perspektywy SU dokumenty, formularze ankiet służące pozyskiwaniu różnych informacji od uczniów, filmiki, zdjęcia, grafiki itp. Obsługą internetowej tablicy SU zajmować się będą władze SU wraz z opiekunem SU. Dostęp do tablicy będzie bardzo łatwy i powszechny - w różnych miejscach w szkole zamieszczone zostaną plakaty, na których znajdować się będzie link oraz kod QR umożliwiający szybkie przekierowanie na stronę tablicy.

Informacja o powstaniu nowego uczniowskiego środka przekazu zamieszczona zostanie na szkolnym profilu FB, przesłana przez dziennik elektroniczny, a także przekazywana poprzez rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami. Planowany termin realizacji działania to styczeń 2021 r.

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów i uczennic" wybraliście do realizacji?
1. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole. Obejmuje ona wszystkich uczniów i uczennice i jest z wykorzystaniem metody innej niż ankieta. Wnioski przekładamy na konkretne działania. Umieszczamy je w planie pracy.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Przeprowadzenie ankiety (z uwagi na aktualną sytuację w szkołach) dotyczącej zainteresowań społeczności uczniowskiej w naszej szkole.

Wykorzystując narzędzie internetowe Google Forms opracujemy ankietę skierowaną do wszystkich uczniów naszej szkoły, w której zapytamy o Ich zainteresowania. Link do ankiety przekazany zostanie uczniom za pośrednictwem internetowej tablicy SU (jeśli do tego czasu zdąży już powstać w ramach realizacji poprzedniego wyzwania), dziennika elektronicznego oraz wychowawców poszczególnych klas. Wyniki ankiety zostaną dokładnie opracowane i przeanalizowane, a następnie na ich podstawie sformułujemy konkretne wnioski i zalecenia do dalszej pracy SU. Zgromadzone dzięki badaniu dane wykorzystamy jako wskazówki do planowania działań SU, które będą bezpośrednio nawiązywały do zainteresowań uczniów. Planowany termin realizacji działania to styczeń 2021 r.

Które wyzwanie z obszaru "Podejmowanie decyzji" wybraliście do realizacji?
2. Wybrany fragment przestrzeni szkolnej zostaje przeorganizowany przez uczniów i dla nich (np. stworzenie kącika wypoczynku albo remont sal zgodnie z zaleceniami uczniów i uczennic lub mural na ścianie szkoły stworzony przez młodzież).
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Zagospodarowanie wybranej przestrzeni szkolnej zgodnie z pomysłami uczniów.

Naszym celem będzie wybranie w porozumieniu z władzami szkoły oraz radą pedagogiczną fragmentu przestrzeni szkolnej, który w całości zagospodarowany zostanie zgodnie z pomysłami i inicjatywami społeczności uczniowskiej. W założeniu, chcielibyśmy stworzyć coś w rodzaju "Chill room'u" czyli mówiąc prościej "kącika odpoczynku/spokoju" dla uczniów. Będzie to miejsce, w którym uczniowie będą mieli możliwość spędzenia np. przerw międzylekcyjnych w cichym, spokojnym miejscu, zjedzenia posiłku, poczytania książki, czy dokończenia pracy domowej. Dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca w szkole, uczniowie którzy będą chcieli choć na chwilę uciec przed hałasem, który jest nieodłącznym elementem szkolnych przerw, w końcu będą mogli spędzić czas w spokojniejszych warunkach. Planowany termin realizacji działania to luty/marzec 2021 r.

Które wyzwanie z obszaru "Uczenie się i nauczanie" wybraliście do realizacji?
1. Badamy czy uczniowie i uczennice rozumieją za co i jak są oceniani na lekcjach. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.
Co planujemy zrobić, jak to przeprowadzić oraz kiedy chcemy to zrealizować (miesiąc i rok)?

Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących znajomości zasad oceniania funkcjonujących w naszej szkole.

Podobnie jak w przypadku realizacji działania związanego z zainteresowaniami uczniów, chcemy wykorzystać narzędzie Google Forms do opracowania ankiety, w której zapytamy uczniów, czy rozumieją za co, w jaki sposób oraz zgodnie z jakimi kryteriami dokonywana jest ocena ich osiągnięć edukacyjnych. Link do ankiety przekazany zostanie uczniom za pośrednictwem internetowej tablicy SU, dziennika elektronicznego oraz wychowawców poszczególnych klas. Wyniki ankiety zostaną dokładnie opracowane i przeanalizowane przez zespół projektowy. Następnie na podstawie uzyskanych informacji, sformułujemy wnioski oraz rekomendacje, które przedstawione zostaną przez samych uczniów podczas jednego z zebrań Rady Pedagogicznej, na które zostaną zaproszeni. Planowany termin realizacji działania to marzec 2021.


Podobało Ci się

Komentarze